КАТ вече снима тайно шофьорите за превишена скорост

От неделя (09.07.2017г.) Пътна полиция вече снима тайно шофьорите за превишена скорост.
В сряда в извънреден брой на „Държавен вестник“ бяха публикувани последните изменения в Закона за движение по пътищата, според които бе премахнат пътен знак Е24, предупреждаващ за мобилни и стационарни камери на пътя.
Промените влизат в сила три дни след обнародването им, тоест в неделя.

Вижте новите правила:
С промените освен „пенсионирането“ на знак Е24 се предвижда да има санкция за собствениците, предоставили автомобила си за управление на водачи без книжка или употребили алкохол и наркотици

§ 1. В чл. 165 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. контролират спазването на правилата за движение от участниците в движението и техническата изправност на движещите се по пътя пътни превозни средства, като за целта служебните лица са длъжни да извършат проверката по безопасен начин, осигурявайки необходимата видимост;“.
2. В ал. 2:
а) точка 7 се изменя така:
„7. имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движението по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане;“
б) точка 8 се отменя.( обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи)
§ 2. В чл. 171 се правят следните изменения:
1. В т. 2 буква „и“ се изменя така:
„и) на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози – за срок от един месец;“.
2. Точка 2а се изменя така:
„2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление – за срок от 6 месеца до една година;“.
§ 3. В чл. 189, ал. 4 изречение първо се изменя така: „При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.“

"КАТ вече снима тайно шофьорите за превишена скорост", 5 out of 5 based on 5 ratings.