Всичко, което трябва да знаете за пътния данък

Притежаването на автомобил е едно удобство, което обаче е свързано и с известни парични разходи, които всеки собственик трябва да прави ежегодно. Един от тях е пътният данък, който трябва да се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес. За юридическите лица данъкът се внася на адреса на седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите, когато собствениците нямат постоянен адрес или седалище на територията на страната – в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

При неизпълнение на това задължение, освен, че се трупат лихви, недобросъвестните собственици могат да отнесат и глоба. В последно време стана още по-трудно за некоректните платци, защото след промени в Наредба № Н-32 периодичният технически преглед се прекратява, когато в информационната система няма информация за платен пътен данък. Така автомобилът е неизряден и няма право да се движи по пътната мрежа.

Какво трябва да знаете за пътния данък?

С данък върху превозните средства се облагат МПС, регистрирани за движение в България. Данъците се плащат от собствениците на превозните средства (физически или юридически лица). След покупката те имат двумесечен срок, за да декларират пред общината притежаваното от тях МПС. Физическите лица подават такава декларация по постоянен адрес, а фирмите по адрес на седалището.

Когато собствениците нямат постоянен адрес, съответно седалище в страната, декларации се подават в общината по регистрацията на МПС.

За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.

Общинският съвет определя с наредба размера на данъка за всеки вид превозно средство. Например:

 • леки автомобили – за киловат, съобразно мощността на двигателя и при прилагане на коефициент за годината на производство;
 • ремаркета на леки автомобили – за брой;
 • мотопеди (за брой) и мотоциклети (за брой, в зависимост от обема на двигателя) и т.н.

ВАЖНО: Освободени  от данък върху превозните средства са:

 • електрическите автомобили;
 • лекият автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100%, с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 kW;
 • превозните средства, на които е прекратена регистрацията (данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията);
 • излезлите от употреба МПС, за които е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване (данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване).
 • превозните средства със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;
 • автомобили на дипломатически представителства и консулства;
 • превозните средства на БЧК.

ВАЖНО: Предвидени са данъчни облекчения за:

 • превозние средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3″, „Евро 4″, „Евро 5″, „Евро 6″ и „ЕЕV“ – данъкът се заплаща с от 20 до 40 на сто намаление по решение на общинския съвет;
 • превозните средства с мощност на двигателя до 74 Kw, вкл. и съответстващи на екологичните категории „Евро 3″ и „Евро 4″ – данъкът се заплаща с 50% намаление;
 • превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл. и съответстващи на екологичните категории „Евро 5″ и „Евро 6″ – данъкът се заплаща с 60% намаление и др.

Екологичните категории се удостоверяват чрез предоставяне на документ.

Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в двумесечен срок.

При подаване на декларацията собственикът представя документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство.

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • от 1 март до 30 юни
 • и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5% от размера на дължимия данък.

Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ – това е посочено в сайта на финансовото министерство.

Невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите. При неспазване на разпоредбите на Закона за местни данъци и такси на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв (чл.127, ал.1).

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъка върху превозните средства.

Източници: Министерство на финансите; ЗМДТ

автор: Ваня Георгиева

"Всичко, което трябва да знаете за пътния данък", 5 out of 5 based on 3 ratings.
(Visited 857 times, 1 visits today)