Глобите на КАТ вече се плащат и онлайн

Шофьорите вече могат не само да проверяват дали имат излезли наказателни постановления или фишове, но и да ги платят онлайн в сайта на МВР.

Това стана възможно след обновяването на портала за електронни услуги на интернет страницата на министерството, който е на следния адрес:  https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index.

Проверката на задълженията става по ЕГН и номер на свидетелството за управление на МПС (т.нар. шофьорска книжка), съобщиха от Националната полиция. Ако излезе, че имат глоби, водачите могат да използват бутона „плати“.

Освен през електронния портал на МВР има още няколко начина за плащане:
– чрез офис на банка;
– чрез пощенски запис;
– чрез кеш-терминал;
– чрез офисите на системите за бързи плащания;
– чрез интернет банкиране.

Плащането може да бъде направено директно на каса на EasyPay, като то се отразява веднага в системата на КАТ, а не след няколко дни. За целта системата на МВР с информацията за нарушенията е свързана с над 2400 офиса EasyPay в цялата страна.

През ePay.bg плащането става чрез въвеждане на данните от получения фиш, като вариантите са два. Шофьорът може да плати през профила си, ако е регистриран потребител, а ако не е, плащането става от директната форма с карта VISA или MasterCard.

При всеки един от начините за заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:

 1. С един платежен документ може да се заплати едно задължение.
 1. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка САМО АКО е електронен фиш (серия „К“).
 1. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

При плащане на наказателно постановление (НП) нарушителят трябва да попълни:

 • Номер на НП и дата на съставянето му – при номерата на НП, издадени след 2014 г., е особено важно да не се пропускат тиретата в номера на документа, например – 00-0000-000000.
 • Точен размер на наложената глоба.
 • Име, презиме, фамилия на задълженото лице (независимо от вносителя (наредителя) на глобата).
 • ЕГН на задълженото лице.
 • Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена в НП.

При плащане на задължения по фиш/електронен фиш се попълва:

 • Серия и номер на фиша, дата на издаване.
 • Точен размер на глобата.
 • Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице(независимо от вносителя на глобата).
 • ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице.
 • Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша/електронния фиш.

Внимание за често допусканите грешки при плащане на НП:

 1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т. ч. по фиш/електронен фиш и/или задължения за наложени наказания за извършени нарушения на други закони. Различните нарушения на законите изискват заплащане на дължимите глоби по различни банкови сметки.Недопустимо е нареждането (прехвърлянето) на платени дължими суми от една бюджетна сметка към друга.
 1. Вместо нoмера на НП се попълва бланкетният номер на документа.
 1. Вместо НП в платежния документ като основание за плащане се посочва „АУАН” (Акт за установяване на административно нарушение). АУАН е документът, с който е установено извършеното нарушение, като се посочва коя точно законова разпоредба е нарушена. С АУАН не се налага наказание за извършеното нарушение.

Сметки, по които трябва да става плащането:

За глоби по наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата, сметката е:

На името на: Главна дирекция „Национална полиция“

BUIB BGSF СИБАНК АД

BG 41 BUIB 9888 3122 9441 01

До края на 2017 г. глобите по фиш може да се плащат по бюджетна сметка:

BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00

До края на 2017 г. глобите по НП може да се плащат по бюджетна сметка:

BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01

За глоби по електронни фишове, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата, сметката е:

На името на: МВР

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01

Сметката за глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Кодекса за застраховането, е:

На името на: Гаранционен фонд

BUIB BGSF СИБАНК АД

BG 56 BUIB 9888 1092 0526 00

автор: Ваня Георгиева

"Глобите на КАТ вече се плащат и онлайн", 5 out of 5 based on 7 ratings.
(Visited 3 750 times, 1 visits today)