Защо са забранени затъмнените стъкла?

Често собствениците на автомобили затъмняват стъклата на колите си /предни и задни/. Защо обаче това може да ни донесе глоба, ако бъдем спрени на пътя?

Според Чл. 105 в Закона за движение по пътищата:
(1) Забранява се ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.
(2) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

От цитираните по-горе алинеи става категорично ясно, че задните странични стъкла няма проблем да бъдат затъмнявани. Остават челното стъкло, задното панорамно и предните странични стъкла. Относно задното панорамно стъкло никъде не се упоменава, че е забранено затъмняването му, следователно няма член в закона, на базата на който да бъдем глобявани, следователно и то отпада от притеснения. За челното стъкло е ясно, че дори до на е забранено, то не е редно.

Има автомобили, които се движат с фабрично затъмнени (с нисък процент, разбира се) предни странични стъкла. Те не подлежат на санкции, но тези шофьори, които са си сложили фолио, биха били глобени.

Често органите на реда пишат АКТ на основание Чл.105, ал.1 от Закона за движение по пътищата и спират автомобила от движение, но дали тези техни действия са правомерни?
Ето какво казва Чл. 185 от Закона за движение по пътищата: За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.

От горното следва, че спирането от движение е неправомерно наказание наложено от пътният полицай. Ето и още малко доказателства за това: За да спре от движение автомобила, пътният полицай трябва да има подписана заповед от прекия офицер за налагане на ПАМ (Принудителни административни мерки), да я връчи и тя да бъде разписана. Нито един полицай няма такава заповед в джоба си, ако не е по съдебно решение или издирване. Тук идва изводът: Пътният полицай може да спре колата от движение, ако тя е технически неизправна и попада под ударите на друг член от Закона за движение по пътищата.

И това не е точно така, защото пътният полицай не е лицето, което може да се произнесе с наказание „спиране от движение“. Да, Чл. 171 гласи: За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:
2. временно спиране от движение на моторно превозно средство
Но не пътният полицай решава това.

Има случаи, в които хора, на които са им спрени колите от движение заради затъмнени стъкла на предните врати, осъждат съответното подразделение на МВР. Пример за това е следното: „… Упражняването на чужда компетентност е възможно при делегиране на правомощия (при изрично нормативно овластяване) или при заместване, при което по силата на служебното си положение заместникът действа вместо замествания. В случая липсва предвидена законова възможност за делегиране от страна на началника на отдел „Пътна полиция“ на правомощията му да се произнася с акт за прилагане на ПАМ „спиране от движение на МПС“. Наред с това не са представени доказателства за отсъствие на компетентния орган по определени причини към датата на прилагане на мярката, за да бъде заместван по това време от друго длъжностно лице. Налице е хипотезата по чл. 146, т. 1 от Административнопроцесуален кодекс основание за отмяна – липса на компетентност. Липсата на компетентност на издателя е особено съществен порок на административния акт и води до неговата нищожност. С оглед изложеното, поставянето на стикер „спрян от движение“ на автомобила, управляван от жалбоподателя, от полицаи от ОБ РПУ се явява нищожен административен акт, като издаден от некомпетентен орган.“

От всичко казано дотук става ясно, че за затъмнени стъкла на предните врати полицаите имат право да ни глобяват административно, но не и да спират колите ни от движение.

За да проверим дали все пак има каквато и да е възможност пътни полицаи да спират от движение автомобили поради неправомерно затъмнени стъкла, свързахме се с „Пресцентър и връзки с обществеността“ – СДВР, откъде получихме уверението, че от 2-3 години в Закона не фигурира подобно основание при наличие на затъмнени стъкла автомобил да бъде спиран от движение. Също така, няма практика пътните полицаи да имат в себе си ПАМ, но това зависи от конкретния случай. Най-често инспектор идва на място и го изготвя.

"Защо са забранени затъмнените стъкла?", 4 out of 5 based on 34 ratings.
(Visited 53 799 times, 3 visits today)