Какво трябва да знаете при внос на автомобил от САЩ или друга страна извън ЕС?

Мечтаете си за Dodge Challenger, Chevrolet Aveo, Ford Mustang GТ, Mercedes-Benz или луксозна американска лимузина на по-сносна цена, внос от САЩ.

Фен сте на ладичката още от едно време. Сега сте чули, че руснаците пуснаха на пазара нов автомобил от тази марка на стойност между 7000 и 10 000 лв. и джип за 13 000 лв. и сте пресметнали, че ви е по джоба.

Или пък сте си пожелали скъпарска кола от Дубай на по-прилична цена, отколкото се предлага на нашия пазар…

Интересът към покупка на автомобил извън страните от Европейския съюз, към който България принадлежи, не само че не стихва, а точно обратното. Много българи ровят из чужди сайтове, проучват и търсят възможност да си купят хубав автомобил на по-ниска цена от това, което се предлага у нас.

Тук възникват няколко въпроса: Какви документи ще са ви нужни при евентуален внос и ще може ли да ползвате автомобила си?

И най-същественото – какво дължите като данъци и такси? Защото в крайна сметка от това зависи дали ще направите изгодна покупка.

За повече информация се обърнахме към Агенция „Митници“, откъдето ни отговориха изчерпателно на всички по-важни въпроси.

При внос на автомобили (нови и/или втора употреба) от страни извън ЕС какви документи е необходимо да бъдат представени на митницата?

При внос на автомобил независимо дали е от САЩ, Канада, Русия или друга страна извън Европейския съюз на българската митница се подава митническа декларация. Към нея трябва да бъдат приложени всички документи, отнасящи се до митническия режим, включително:

  • договор за покупко-продажба;
  • транспортни документи (ако автомобилът е превозван не на собствен ход, а в контейнер или на автовоз, за превоза също се заплащат такси, застраховки, които се пралагат и в последствие влизат в митническата стойност, върху която се начислява мито);
  • фактура (в зависимост от конкретния случай: например – ако автомобилът се купува от физическо лице няма кой да издаде фактура и тогава стойността на сделката е в договора за покупко-продажба. Ако обаче се купува от юридическо лице, ще има и фактура за плащането) за определяне на митническата стойност.
  • Митническата декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба на автомобил, закупен от трета страна, следва да се придружава и от талон за полицейска регистрация на автомобила от държавата, в която е закупен. Това се отнася само за автомобилите втора употреба.

Какви мита, данъци, такси се заплащат и кога?  

Дължимите мита се определят в  зависимост от тарифното класиране на даден артикул в Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС и съгласно Таблицата със ставките на митата, включена в Част втора на КН.

КН може да бъде консултирана на страницата за достъп до правото на ЕС, поддържана от Европейската комисия на адрес: http://eur-lex.europa.eu,

А също и на интернет страницата на Агенция „Митници“: www.customs.bg.

Тарифното класиране на автомобилни превозни средства за транспорт на хора би могло да се извърши в зависимост от конкретните им характеристики или в позиция 8703 „Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от позиция 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили“, или в позиция 8704 „Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки“ на КН.

За нови и употребявани автомобили от позиция 8703 на КН ставката на митото от трети страни е 10 %.

За нови и употребявани автомобили от позиция 8704 на КН ставката на митото от трети страни зависи от максималното общо тегло на автомобила и от работния обем на двигателя  – 10 % или 22 %.

Справка може да бъде направена чрез базата данни ТАРИК (TARIC – Tarif Intégré de la Communauté) на Европейския съюз на адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp.

Плащане на ДДС

По отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС) следва да се има предвид, че внос на автомобил е въвеждането на несъюзен автомобил на територията на страната. Ставката на данъка е в размер на 20%.

При внос на автомобил освен мито се начислява и ДДС, като в данъчната основа за начисляване на ДДС е включено и дължимото мито. При внос на автомобил от трета страна ДДС се начислява дори когато не се начислява мито, например поради преференция.

Митническите органи разрешават освобождаването на автомобилите след заплащане или обезпечаване на митническото задължение и начисления ДДС. В общия случай те са дължими от вносителя, т. е. от физическото или юридическото лице, което придобива автомобила, и могат да бъдат платени лично или чрез пълномощник. Плащането се извършва по банков път.

Как се определя стойността на автомобила, върху която се плаща мито и ДДС?

Базата на митническата стойност на стоките е договорната стойност, тоест действително платената или подлежаща на плащане цена на стоките при продажбата им за износ в митническата територия на Съюза.

Действително платената или подлежащата на плащане цена е общата сума, която купувачът е платил или трябва да плати на продавача за внасяния автомобил, и включва всички суми, договорени по продажбата му.

Към цената се прибавят разходите за транспорт и застраховка, както и разходите за товаро-разтоварните и обработващите операции, свързани с транспорта на внасяния автомобил (отнася се за всички стоки).

Митническата стойност се определя към момента на приемане на митническата декларация.

Когато служителите на агенцията се усъмнят дали декларираната стойност отговоря на действителната, те имат право за всеки конкретен случай да определят митническата стойност съгласно характеристиките и вида на декларираните стоки и представените документи. Има случаи, когато това не може да стане и тогава се прилагат други разпоредби.

При внос на автомобил от САЩ или друга страна извън ЕС освобождава ли се лицето от такси, когато представи документ, че там возилото е било негова собственост?

Когато автомобилите са лична собственост, при внос те се освобождават от мито и ДДС в случаите, когато собственикът се установява в България и отговоря на следните условия:

  1. Да е пребивавал най-малко 12 последователни месеца в трета за ЕС държава.
  2. Да премества обичайното си място на пребиваване в Република България.
  3. МПС трябва да е било в негово владение и да е използвано ефективно в предишната държава, в която е пребивавал, най-малко шест месеца преди датата, на която е напуснал. Гражданинът е задължен да докаже този факт като представи: регистрационен талон, договор за покупко-продажба, фактура или друг подобен документ;
  4. Ако не иска да плаща мито и ДДС, собственикът трябва да ползва автомобила по начин, по който го е ползвал в предишната държава на пребиваване. Не трябва да възникват никакви съмнения, че се готви да продава автомобила.

Има ли облекчения при плащането на такси, мита, данъци, когато автомобилът се внася на името на хора с увреждания?

Няма предвидени случаи на освобождаване от вносни мита за хора с увреждания.

Има ли забрана за внос на автомобили (нови и/или втора употреба) в България от определени страни, извън ЕС?

От 23 юни 2014 г. вносът в Европейския съюз на стоки с произход от Автономната република Крим или град Севастопол е забранен. Въведените ограничителни мерки на ЕС са в отговор на незаконното им анексиране от Русия.

Освен това в сила е забрана за внос от трети страни (в т.ч. Украйна, Турция, САЩ) на автомобили в случай, че съдържат или зависят от вещества, които нарушават озоновия слой.

МОСВ и Комисията за защита на потребителите също имат отношение към изискванията за безопасност и недопускането на стоки, криещи риск за здравета на хората и опасност за околната среда.

Има ли възможност при внос на автомобил от трети страни автомобилът да се освободи от мита – за всички държави ли важи това, какви документи трябва да се представят (Евро1, декларация за произход)? Освобождава ли се вносът от ДДС?

България като държава членка на ЕС прилага споразумения за свободна търговия (ССТ) с над 50 държави. Съгласно тези споразумения съществуват тарифни преференции при внос на стоки с произход от другата страна по ССТ. Списъкът на преференциалните търговски договорености на Европейския съюз е публикуван на интернет страницата на Агенция „Митници“ www.customs.bg, в секция „Произход на стоките“.

Тарифните преференции се предоставят при представяне на доказателство за произход, което може да бъде сертификат за движение EUR.1 или сертификат за движение EUR-MED, или декларация за произход или изявление за произход. Справка по отношение на предвидените тарифни преференции при внос на автомобили от държавите,  включени в списъка на преференциалните търговски договорености на Европейския съюз, може да бъде направена чрез базата данни ТАРИК на адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp.

По отношение на автомобилите, които са включени в Митническия съюз ЕС-Турция, доказателството им за свободно обращение и допускането им в ЕС от Турция без мито се извършва при представяне на сертификат за движение A.TR.

По отношение на ДДС, дори когато не се начислява мито поради преференция, ДДС остава дължим.

автор: Ваня Георгиева

"Какво трябва да знаете при внос на автомобил от САЩ или друга страна извън ЕС?", 5 out of 5 based on 4 ratings.
(Visited 13 677 times, 31 visits today)