Мога ли да обжалвам фиш за неправилно паркиране?

„На 22 юли имам поставен фиш за неправилно паркиране в община Варна. Вчера го получих и по пощата. Може ли нещо да се направи? На мястото, близо до Делфинариума, нямаше знак, забраняващ паркирането, а освен това денят бе събота. Мога ли да обжалвам и как? Ако не – колко е сумата, която трябва да се заплати за фиша, като е минал 7-дневният срок?“

Въпросът зададе наш читател, но за съжаление в питането липсва достатъчно конкретика, която би помогнала за изясняване на казуса.

Неправилното паркиране е административно нарушение и за него се дължи глоба, но пък вече не се отнемат контролни точки от талона.

В чл. 98 от Закона за движение по пътищата много подробно са изброени случаите, в които има забрана за престой и паркиране: когато МПС създава опасност за движението; закрива пътен знак или сигнал; до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението; в тунели, подлези, на мостове, надлези; на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях; на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях; на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра; пред входовете на паркове, театри, кина; на тротоари пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; на автобусни спирки, в градинки, тревни площи, детски площадки и др.

Местата за паркиране  се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране.

Отделно от това община Варна (както и общините в цяла България) има Наредба за организацията на движението, която урежда режима на движение и паркиране по улици, пътища и др. В чл. 25 (1) от наредбата се казва, че паркирането на територията на община Варна се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места. А забранените места се припокриват с описаните в чл. 98 от ЗДвП. Общината има право да посочи също зони за платено или безплатно паркиране  за определи часове от денонощието.

Глоба с фиш за неправилно паркиране може да издаде Пътна полиция. Право да санкционира има и общината, издавайки констативен протокол на базата на своята наредба. Много често общинари глобяват за паркиране на тротоари, ако откъм страната на сградите няма поне 2 м за преминаване на пешеходци.

Ако шофьорът е нарушил някоя от изброените разпоредби и не се е съобразил със знак, маркировка или надпис, то контролният орган с право може да му състави фиш. Глобите са:

  • От 20 до 150 лв. за водач, който наруши правилата за престой или за паркиране;
  • От 50 до 200 лв. при паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места;
  • С 50 лв. се наказва водач, който престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението.

Нашият читател твърди, че знак, забраняващ паркирането, не е видял. Което все пак не означава, че не е имало основание за налагането на глоба с фиш. В документа контролният орган би трябвало да е посочил по кой текст от ЗДвП е извършено нарушението. Въпрос на доказване е има ли нарушение или не.

Разпоредбата на чл.186 от ЗДвП предвижда няколко хипотези за налагане на наказания „глоба“ с фиш (обикновен, не електронен). По реда на ал.1 се налага глоба с фиш за административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Фишът задължително се съставя в присъствието на нарушителя на място.

Съгласно ал. 2, когато лицето оспори извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба, или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

В ал. 3 (от 21.01.2017 г.) е предвидено изключение фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на МПС като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият остават за съхранение в службата за контрол. Към МПС се закрепва уведомление, в което се посочват обстоятелствата свързани с нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Фишът се смята за връчен със закрепването на уведомлението към МПС.

В ал. 7 пък е записано: издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

Най-вероятно фишът на нашия читател е бил издаден по ал. 3 – в негово отсъствие.

Тогава може ли да обжалва?

Това, че е в негово отсъствие не означава, че не може да обжалва. Точно обратното. Именно защото фишът се съставя в отсъствието на нарушителя, законодателят е приел гаранции за това, че той следва да се уведоми, освен чрез закрепяне към МПС – то, и по пощата, като това гарантира правото му на защита по-нататък. Лицето не е лишено от възможността да възрази или обжалва срещу нарушението или размера на глобата, което е предвидено в ЗАНН и ЗДвП. По този начин се създават гаранции за защита.

Според самия потърпевш във фиша също е отбелязано, че има право да обжалва. Потърсихме за коментар и адвокат Росен Станимиров.

– Адвокат Станимиров, обяснете каква е процедурата за обжалване на глоба с фиш за неправилно паркиране, издадена в
отсъствието на нарушителя?

– Глобата с фиш за неправилно паркиране, издадена в отсъствието на нарушителя, подлежи на обжалване. Срокът за обжалване следва да е указан в самия фиш. Ако такъв липсва, считам, че трябва да е 7-дневен, какъвто е срокът за обжалване на наказателното постановление по ЗАНН.

– Да си представим следната хипотеза. Пътен полицай съставя фиш и закрепва уведомление на колата, така, както изисква законът. После минава някой и къса хартийката. Фишът по пощата се получава след 7-дневния срок за възражения и за доброволно плащане. На практика дори собственикът може и да не разбере, че има издаден фиш и че дължи глоба. Много хора се оплакват във форумите от подобни случки. Какви са техните възможности за защита?
– Дали жалбата е в срока или не, преценява съдът като преди това взима становището на страните. По тези производства не се дължат държавни такси, така че не се губи от атакуването.

– След изтичане на 7-дневния срок първо възражение до КАТ ли се пише или направо се подава жалба в съда?
– Считам, че следва да се пуска жалбата до КАТ, тъй като може да са налице обстоятелства, които да променят фактическата обстановка. Например, лицето е дало автомобила си да се управлява от друго лице, който е нарушителят, а не собственикът. Затова правилно е посочено, че фишът се издава на собственика, но ако в конкретния случай друг управлява МПС, то той ще бъде нарушителят, поради което първоначалният фиш ще бъде анулиран и ще се покани истинският нарушител за съставяне на АУАН. Ако жалбата се прати в съда, това не е грешка, Съдът ще я препрати на компетентния орган – КАТ, като ще прекрати образуваното дело като недопустимо, тъй като фишът се оспорва пред КАТ. При оспорване на фиш, същият се анулира и се съставя акт, който се оспорва по реда на ЗАНН: могат да се представят възражения пред административно-наказващия орган, после се издава наказателно постановление, което може да се обжалва пред съд.

– Обжалваеми ли са суми под 50 лева? Знаем, че в ЗДвП пише, че глоби под 50 лв., наложени с наказателни постановления или електронен фиш, са необжалваеми.
– Да, обжалваеми са. Има тълкувателно решение по този въпрос, Съдът е длъжен да знае закона, така че би следвало да знае и номера на тълкувателното решение.

Примери от съдебната практика при обжалване на фиш, издаден в отсъствието на нарушителя, които могат да хвърлят повече яснота.

За фишовете издадени по реда на чл.186 от ЗДвП не е предвидена процесуална възможност за тяхното обжалване (бел.авт.-вече казахме, че се обжалват наказателните постановления, а не директно фишът). Изключение се допуска само по отношение електронните фишове. В случая не се касае за електронен фиш по смисъла на чл.189, ал.4 от ЗДвП, а за фиш издаден по реда на чл.186, ал.3 от ЗДвП, доколкото се касае за неправилно паркиране и  липсва подпис на нарушителя, за който не е предвиден ред за обжалване.

Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване, който не може да бъде разширяван. Това не означава, че правото на оспорване на нарушението или размер на наложена глоба е отречено. Разпоредбата на чл.186 ал.2 ЗДвП и чл.39 ал.3 ЗАНН съдържат понятието “нарушение” и не разграничават случаите на издаден в присъствие или в отсъствие на нарушителя фиш. При оспорване на нарушението, независимо дали фишът е съставен в присъствие или в отсъствие на водача, се съставя акт. Правото на оспорване на вмененото нарушение и последиците от осъществено оспорване следва да бъдат обсъждани в контекста на разпоредбата на ЗДвП, регулираща отношенията при маловажни нарушения и нарушения при паркиране – чл.186 ал.2, 3 и 7 ЗДвП. Последиците от оспорване от водач, неприсъствал при съставяне на фиша, се извличат от разпоредбата на чл.39 ал.3 ЗАНН вр. с чл.186 ал.7 ЗДвП. Разпоредбата на чл.186 ал.7 ЗДвП не разграничава фишове, съставени в присъствие или в отсъствие на водача и се прилага при незаплатена глоба, т.е. фишът поражда  последиците на влязло в сила НП, но при оспорване на фиша не се прилага, тоест оспорен фиш не може да бъде квалифициран на НП с последица  – пряко обжалване пред съда. Действието на оспорване на фиша има за последица предвиденото в чл.39 ал.3 ЗАНН.

автор: Ваня Георгиева

 

"Мога ли да обжалвам фиш за неправилно паркиране?", 4 out of 5 based on 6 ratings.
(Visited 14 885 times, 65 visits today)