Монтаж и зареждане на акумулаторна батерия

1. Смяната на акумулаторната батерия се извършва при изключен двигател и изключени консуматори като първо се демонтира клемата от отрицателния полюсен извод, а след това – от положителния полюсен извод. Извършва се проверка на клемите и полюсните изводи, като в случай на замърсяване същите се почистват. След монтирането ѝ в автомобила, батерията трябва да се закрепи по начина, определен от производителя на автомобила. Свързването на акумулаторната батерия се извършва като първо се свързва положителната клема към положителния полюсен извод, а след това – отрицателната клема към отрицателния полюсен извод. След приключване на монтажа клемите и полюсните изводи се намазват с технически вазелин.

2. Номиналният капацитет на акумулаторната батерия, стартерният ѝ ток, размерите и приложението ѝ трябва да съответстват на препоръките на производителя на автомобила. За акумулаторни батерии от типа обслужваеми е необходимо да се контролира нивото и плътността на електролита. При ниво по-ниско от маркировката „min“ акумулаторната батерия трябва да бъде допълнена с дестилирана вода и непременно трябва да бъде проверено напрежението, поддържано от зарядната система на автомобила. В случаите на експлоатация в градски условия, при често използване на външните светлини на автомобила или при монтиране в автомобила на допълнителни консуматори на ток, трябва по-често да бъде контролирано състоянието на зареденост на акумулатора и напрежението, поддържано от зарядната система на автомобила. При необходимост, акумулаторната батерия се зарежда съгласно точка 3. Да не се стартира двигателят на автомобила при дълбоко разредена акумулаторна батерия чрез т.н. „бутане“ или с помощта на друг автомобил. Стартирането на автомобил по този начин при присъединена акумулаторна батерия може да доведе до пълното ѝ унищожаване (след включването на двигателя протича ток на зареждане със стойност, неколкократно по-висока от допустимата). Ако настъпи дълбоко разреждане на акумулаторната батерия, тя трябва да бъде заредена в кратък период от време съгласно т. 3. Съхраняването на акумулаторната батерия в разредено състояние предизвиква сулфатизация на плочите ѝ, а при ниски температура води до замръзване на електролита. Акумулаторната батерия трябва да се поддържа в чисто и сухо състояние: проходимостта на вентилите и каналите за вентилиране трябва да бъде контролирана, а свързващите елементи трябва да бъдат намазани с технически вазелин. Не използвайте каквито и да било добавки към електролита. Поддържайте акумулаторната батерия винаги в заредено състояние. В случаите, при които напрежението на акумулаторната батерия при отворена верига е по-ниско от 12,3V (6,15V за акумулаторни батерии с номинално напрежение 6V), осигурете изравняващ заряд съгласно т.3.

3. Зареждане на акумулаторната батерия с допълнително зарядно устройство трябва да се извършва извън автомобила и да се случва в помещение с добра циркулация на въздуха. При зареждането е необходимо:
– батерията да бъде демонтирана от автомобила
– да се провери нивото на електролита в границите „min-max“ или до нивопоказателя във вентилационните отвори и в случай на недостиг, да се долее само дестилирана вода.
*допълването и изравняването на нивото на електролита не се отнася за херметично затворените акумулатори.

Положителният извод на зарядното устройство трябва да бъде включен към положителния полюсен извод на акумулаторната батерия, а отрицателният извод – към отрицателния полюсен извод. Неправилното свързване води до повреждане на батерията. Максималният ток на заряд не трябва да надвишава стойност, равна на една десета от номиналния капацитет на акумулаторната батерия. Зареждането трябва да бъде извършено до достигане на постоянна плътност на електролита 1,28±0.01г/см³.

4. Не поставяйте върху акумулаторните батерии метални предмети и инструменти, които могат да предизвикат късо съединение. Не се приближавайте с открит огън до акумулаторната батерия. Върху корпуса на всяка акумулаторна батерия е поставена маркировка, съдържаща знаци за безопасност.

"Монтаж и зареждане на акумулаторна батерия", 5 out of 5 based on 1 ratings.
(Visited 955 times, 1 visits today)