На вниманието на картинг състезателите

УВЕДОМЯВАМE ВИ , ЧЕ СБА КАТО НОСИТЕЛ НА ПРАВАТА НА СПОРТНАТА ВЛАСТ ПО КАРТИНГ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ, ПО СИЛАТА НА ЧЛЕНСТВОТО СИ ВЪВ FIA, ИЗДАВА ЛИЦЕНЗИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО КАРТИНГ ОТ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ.

СБА издава международни лиценз по картинг по система, еквивалентна на тази на FIА и в съответствие с критериите описани в „SPORTING REGULATION“, част „INTERNATIONAL KARTING LICENCES FOR DRIVERS & CODE OF DRIVING CONDUCT“ , Т. 3 – „INTERNATIONAL KARTING LICENCES FOR DRIVERS & CODE OF DRIVING CONDUCT“  и  Чл. от 3.3 до 3.6 „LICENCE GRADES“.

 СБА има право да издава спортни лицензи от категориите “B”, “C” и “D”. Право да издава лиценз “A” има само CIK/FIA.

За издаването на международен лиценз са необходими следните документи:

  1. Заявление до Председателя на СБА в свободна форма, от което да е видно какъв спортен стаж и постижения има заявителя;
  2. Трите имена на пилота на български и английски език;
  3. Дата на раждане;
  4. Медицинско свидетелство за съответната година (заключението да съдържа думите “годен да участва в състезания по картинг спортове“);
  5. Копие от валидна Застрахователна полица;
  6. Представляващ клуб;
  7. Копие от платежен документ за заплатения лиценз;
  8. Снимка

Цената за издаване на Международен лиценз е 150 лв. (сто и петдесет лева).

Лицензът се издава с валидност 1 година.

Лице за контакти:

Марио Нецов – 0895 558854

Банкова сметка на СБА – IBAN BG83STSA93000027000001

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБА
инж. ЕМИЛ ПАНЧЕВ

(Visited 94 times, 1 visits today)