Нови цени на регистрационните табели със специални номера

Новите, по-високи цени на регистрационните табели със специални номера и на някои от услугите, предоставяни от Пътна полиция, вече са в сила. В Държавен вестник излезе постановлението за изменение и допълнение в Тарифа №4, от което става ясно, че номер с четири еднакви цифри в поредния номер вече ще струва 1500 лв.;

Вижте новия ценоразпис на КАТ:

 • За издаване на контролен талон „Водач на моторно превозно средство без наказания“ към свидетелството за управление на МПС се събира такса 4 лв.
 • За първоначална регистрация на пътно превозно средство, за промяна в регистрацията със смяна на табели с регистрационен номер и за възстановяване регистрацията на пътно превозно средство с прекратена регистрация се събира такса, както следва:

–  за автомобили – 35 лв.;

– за ремаркета и полуремаркета – 30 лв.;

– за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства – 28 лв.

 • За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се събира такса, както следва:

– за автомобили – 25 лв.;

–  за ремаркета и полуремаркета – 20 лв.;

– за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства – 15 лв.

 • За промяна в регистрацията на МПС без смяна на табели с регистрационен номер – такса 20 лв.
 • За издаване на разрешение за временно движение без смяна на табели с регистрационен номер – 10 лв.
 • За издаване на трета табела за багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с рег. номер – 10 лв.
 • За спиране от движение ИЛИ за прекратяване на регистрация на пътно превозно средство по желание на собственика – 5 лв.
 • За пускане в движение на временно спряно от движение пътно превозно средство се събира такса, както следва:

– пускане в движение без извършване на преглед за техническа изправност – 5 лв.;

– пускане в движение с извършване на преглед за техническа изправност – 10 лв.

 • За извършване на идентификация на ППС по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти, извън пункта за регистрация на съответното звено „Пътна полиция“ освен таксите за първоначална регистрация, промяна в регистрацията с или без смяна на табели или издаване на разрешение за временно движение без смяна на рег. табели се събира и такса 9 лв. за всяко превозно средство.
 • За извършване на идентификация на ППС на територия, обслужвана от съответното звено „Пътна полиция“ при ОДМВР, различна от постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или от адреса на регистрация – за стопанските субекти освен таксата за първоначална регистрация, промяна в регистрацията с или без смяна на табели или издаване на разрешение за временно движение без смяна на рег. табели се събира и такса 40 лв. за всяко превозно средство.
 • За извършване на монтаж на табели с регистрационен номер извън пункта за регистрация на съответното звено „Пътна полиция“ при ОДМВР освен таксите за първоначална регистрация, промяна в регистрацията с или без смяна на табели или издаване на разрешение за временно движение без смяна на рег. табели се събира такса 5 лв. на брой монтирана регистрационна табела.
 • За извършване на монтаж на табели с регистрационен номер извън пункта за регистрация на територия, различна от региона на постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или от адреса на регистрация – за стопанските субекти, освен таксите за първоначална регистрация, промяна в регистрацията с или без смяна на табели или издаване на разрешение за временно движение без смяна на рег. табели се събира още и такса 40 лв. на брой ППС.
 • За възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство се събира такса 80 лв.“
 • За издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство и за право на ползване на табели с регистрационен номер се събират следните такси:

– за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство (част 1 или част 2) – 12 лв.;

– за право на ползване на табели с регистрационен номер на пътно превозно средство от търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на превозни средства (временни табели с регистрационен номер) – 650 лв.;

– за право на ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер – 1500 лв.;

– за право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от цифри: „аа-вв“; „ав-ва“; „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от „0“ до „9“, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание – 300 лв.;

– за право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание – 7000 лв.“

 • За издаване на удостоверение се събират следните такси:

– с данни на водач на моторно превозно средство – 5 лв.;

– с данни за пътни превозни средства – 5 лв. за всяко пътно превозно средство.“

 • Освобождават се от такси (за първоначална регистрация, смяна на регистрацията и т.н.) пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, както и от такси по чл. 25, ал. 1 (за първоначална регистрация, смяна на регистрацията и т.н.) пътни превозни средства на дипломатически и консулски представителства в Република България при наличие на взаимност.“

автор: Ваня Георгиева

(Visited 1 874 times, 11 visits today)