От 2018 МВР въвежда една сметка за плащане на глоби по наказателни постановления и фишове

Сметките за плащане на електронни фишове остават същите

От 1 януари 2018 година МВР въведе една сметка за плащане на глобите по наказателни постановления и фишове (със серия, различна от серия „К“ и „Г“).

Глобите към Пътна полиция вече се плащат единствено по сметка със следното съдържание:

Банка: „Сибанк“ ЕАД – офис „Тунджа“
BIC: BUIB BGSF
IBAN: BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

В тази връзка старите 2 сметки (една за НП и една за фишове) са закрити от 31 декември 2017 година.

Глобите по електронни фишове (със серия „К“) за нарушения на Закона за движението по пътищата се плащат както досега по транзитна сметка на името на Фонда за безопасност на движението със следното съдържание:

Банка: Българска народна банка
BIC: BNBG BGSD
IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1477 01

Глобите по наказателни постановления и по електронни фишове (със серия „Г“) за нарушения на Кодекса за застраховането се плащат (както досега) по сметка на името на Гаранционен фонд със следното съдържание:

Банка: „Сибанк“ ЕАД
BIC: BUIB BGSF
IBAN: BG56 BUIB 9888 1092 0526 00

!NB Ако наказателното постановление, фишът или електронният фиш са издадени през предходна година и на документа е изписана различна банкова сметка, глобата се плаща по съответната актуална сметка, посочена по-горе.

"От 2018 МВР въвежда една сметка за плащане на глоби по наказателни постановления и фишове", 5 out of 5 based on 1 ratings.
(Visited 1 357 times, 9 visits today)