Ще можем да запазваме номера на колата при смяна на адрес или на собственик

Да не се сменя издаден регистрационен номер на автомобил при смяна на постоянния адрес на собственика в друга област, а също така и при закупуване на МПС от друга област.

Това предвижда правителството като мярка за намаляване на административната тежест на гражданите и бизнеса. Предложенията, които касаят собствениците на автомобили, са в пакет от общо 1528 мерки за промяна и подобряване на услугите по най-различни направления и дейности.

Над 30% от всички собственици на автомобили, които са посещавали звената на „Пътна полиция“ в страната, са били там точно по тези две причини – или да сменят регистрационните номера поради закупуване на автомобил от друга област, или заради смяна на постоянния си адрес.

Този факт е бил установен по време на работата по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ в периода ноември – декември 2017 г. Във връзка с него експерти посетили всички областни дирекции на МВР и всички звена за предоставяне на услуги на министерството. Намиращите се там граждани са се оплакали от ненужната смяна на номерата на колите. Същевременно по този въпрос имало  и постъпили жалби на обявения за целта имейл на интернет страницата на Министерския съвет.

.По мнението на гражданите смяната на номерата е остатък от репресивния комунистически режим, още повече, че в държави с регионално самоуправление в Европа, както и в държави с федерално устройство в Европа, такава практика не съществува, пише в документа, одобрен от Министерски съвет.

Предложението на правителството в тази насока е да се направят изменения в наредбата за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, с които да се предвиди, че при смяна на постоянния адрес на собственика в друга област и при закупуване на моторно превозно средство от друга област табелите с регистрационен номер се запазват, освен ако собственикът не заяви тяхната подмяна. И в двата случая собственикът да подава заявление за промяна в регистрацията на ПС в срок до един месец от издаване на новия личен документ или промяна на собствеността. Предвид необходимостта от адаптиране на информационната система, изграждаща регистъра на пътните превозни средства и техните собственици, МВР предлага всички налагащи се промени в Наредба № І-45 от 2000 г. да влязат в сила 6 месеца след обнародването им в Държавен вестник.

Правителството предлага още промени в Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за МПС. Предвижда се някои документи като копие на документ за собственост или договор за наем, копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование,  както и свидетелства за съдимост да се събират по служебен път.

При издаване на разрешения за таксиметрова дейност пак по служебен път ще се събират удостоверение за регистрация, заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичния технически преглед, копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил“, удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски и т.н.

При издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари не от заявителя, а по  служебен ред ще се изискват нужните документи, като копие на документ за собственост и копие на дипломите за висше образование на преподавателите.

автор: Ваня Георгиева

"Ще можем да запазваме номера на колата при смяна на адрес или на собственик", 4 out of 5 based on 8 ratings.
(Visited 1 252 times, 1 visits today)