BG куриоз: Наказват шофьорка с 8 лв. глоба и 63 години без книжка

Защо актовете на КАТ падат в съда?

Наказателните постановления, издадени от КАТ за различни нарушения, често падат в съда, а в четири области в страната електронните фишове за превишена скорост масово се отменят от магистратите.

Причините са най-различни, някои от тях дори комични, показа наша проверка в няколко районни съдилища в страната. Така например миналият октомври млада жена е спряна за проверка посред нощ в центъра на малък провинциален град. При проверка с дрегер е установено, че кара с 0,71 промила. За това наказание след промените в Закона за движение по пътищата наказанието е от 6 до 12 месеца без книжка и глоба от 500 до 1000 лв. Когато дамата получава наказателното си постановление от КАТ обаче, вижда, че е наказана само с 8 лв. глоба. В документа обаче било записано, че книжката се отнема за цели 750 месеца! Тоест КАТ я лишава от правото да управлява автомобил за почти 63 години. Разбира се, тя обжалва –  просто такива санкции в ЗДвП няма, както и в нито един друг български закон. В Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) лишаването от правоспособност за нарушения, свързани с безопасността на движението при употреба на алкохол или друго силно упойващо вещество е до 5 години.

Пред съда наказващият орган представя наказателно постановление с поставена резолюция, че наказанието е плод на техническа грешка. Да, но съдът не приема документа, тъй като е длъжен да се произнесе по атакуваното наказателно постановление – това, което е представила шофьорката. Така на жената ѝ се разминава наказанието. Актът не е потвърден, а подпийналата дама спасява шофьорската си книжка и своята правоспособност, става ясно от решението на съда.

При друг случай в същия областен град, където се разиграва горната случка, катаджии спират за проверка мъж, управлявал автомобила на баща си. Установено е, че той кара с изтекъл акт, издаден за някакво друго пътно нарушение. Униформените искат личните карти на водача и на неговия спътник. Един от катаджиите започва да пише акт за изтеклия акт, но обърква коя лична карта на кого е и вместо на виновника, в документите записва името на неговия приятел. Така абсолютно невинният човек получава наказателно постановление с наложена глоба. Съответно то също е обжалвано и е отменено от съда.

Проблемът с неправилно съставените актове е много голям, признават и от вътрешното министерство. Доклад на МВР разкрива, че 50% от обжалваните наказателни постановления падат в съда именно заради пропуски при написването на актовете или заради невръчени наказателни постановления.

В мандата на предишното Народно събрание бившият вече вътрешен министър Румяна Бъчварова изнесе данни, според които съдът отменя всеки трети акт, който се обжалва. Ето цифрите: през 2014 г. са издадени общо 209 390 наказателни постановления за установени нарушения по Закона за движения на пътищата. Обжалвани са 6588 от актовете на КАТ. Съдиите са приели, че 2479 от обжалваните наказателни постановления са неправилно издадени от органите на пътната полиция и са отменени.

Шофьорите с успех атакуват най-често актове за говорене по телефон, шофиране след употреба на алкохол и др. Все повече шофьори  печелят и делата, при които оспорват наложения им електронен фиш заради това, че не е бил видим пътният знак, предупреждаващ за видеонаблюдение. По тази причина съдилищата в четири областни града поголовно отменят глобите за скорост.  От КАТ дори искат промяна в закона, за да се премахне задължението да има предупредителни знаци преди стационарните и мобилните камери.

В кои случаи КАТ издава акт, фиш или електронен фиш и как могат да се атакуват в съда? Миналата година Съюзът на българските автомобилисти публикува такава полезна информация, но междувременно някои от текстовете в административнонаказателната част на ЗДвП бяха променени или допълнени (в сила са от януари 2017 г.). Ето по-важното, което трябва да знаете.

Обикновен хартиен фиш се издава:

  • За нарушение, което е установено в момента на извършването му и за което не е предвидено отнемане на шофьорската книжка или отнемане на контролни точки. Фишът се пише на мястото на нарушението. Ако нарушителят не е съгласен със съдържанието на фиша, той не е длъжен да го подписва, но в този случай ще получи акт.
  • Фиш за неправилно паркиране може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на МПС-то, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното заплащане. Закрепването на уведомлението към автомобила се смята за връчване на фиша.

При нарушения, установени със записваща техника или друго техническо средство, се изпраща уведомление с препоръчано писмо до собственика на колата да се яви в едномесечен срок в КАТ, за да си получи фиша. Ако не се яви, фиш се издава в негово отсъствие като се счита за връчен.

Ако в рамките на 7 дни от издаването на фиша собственикът не плати глобата си, тогава се счита за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

Актове се издават:

  • при по-тежки нарушения на закона, за които се предвижда лишаване от правоспособност или отнемане на контролни точки от талона.

Водачът може да напише възражения при съставяне на акта. В тридневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него.

До 30 дни след съставянето на акта на нарушителя следва да се издаде наказателно постановление, в което е определен размерът на глобата.

Електронен фиш се издава:

  • когато нарушението е заснето от камера на КАТ. Този документ трябва да съдържа данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е извършено нарушението, мястото, датата, точния час, номера на МПС-то, името на собственика, описание на нарушението, нарушените разпоредби и т.н.

Електронният фиш се връчва на лицето с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностни лица, определени от МВР шефа. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя данни за лицето, управлявало МПС-то.

В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на МВР. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако се установи, че: автомобилът е бил обявен за издирване или е със специален режим на движение;

Електронният фиш може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му. В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта и др.

При плащане в срок на глобата по електронния фиш се дължи 70 на сто от нейния размер.

Добре е да се знае, че съставянето на акт, фиш и електронен фиш трябва да става при спазването на определени правила и да съдържа задължителни данни.

Липсата на само един от изброените реквизити те могат да се превърнат в невалидни и да отпаднат при обжалване пред съда.

Не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лева включително (чл.189 (13) от ЗДвП).

Давностният срок за глобите на КАТ е 2 години, а абсолютната давност изтича 3 години след издаването на глобата.

автор: Ваня Георгиева

"BG куриоз: Наказват шофьорка с 8 лв. глоба и 63 години без книжка", 5 out of 5 based on 9 ratings.
(Visited 6 923 times, 1 visits today)