Технически прегледи

Годишни технически прегледи

Всеки автомобил подлежи периодично на техническа проверка в лицензирани пунктове (ГТП). Новите автомобили подлежат на технически преглед на 3-та и 5-та година. СБА Ви препоръчва да извършите задължителния годишен преглед в пунктовете на организацията като може да получите качествена проверка на състоянието на автомобила Ви.

Напомняме Ви, че с технически изправния автомобил можете да предприемате безаварийно и спокойно пътуване.

Прегледите се извършват в лицензираните пунктове на СБА на територията на цялата страна.

Необходими документи за минаване на ГТП:

 • За ППС с монтирана АГУ, отразено в системата на ИААА преди 01.09.2014г., не се изисква документ; За ППС с новомонтирана АГУ след 01.01.2015г. се изисква представянето на протокол за пускане в експлоатация на АГУ, издадено от оторизирана фирма;
 • Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (може и ксерокопие на големия талон);
 • Полица от валидна застраховка гражданска отговорност;
 • Документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС. В случай, че данъкът не е заплатен в съответната Община (по лична карта), платежният документ трябва да бъде заверен от същата;  Закон за местни данъци и такси – Чл. 60
  (6) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
  1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:
  а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или
  б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
  2. представяне на издаден или заверен от общината документ.


 • Съгласно чл. 58, т.4 от Закона за местните данъци и такси (изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW се освобождава от данък МПС. Собствениците на МПС попадащи под този член на закона, трябва да придобият служебна бележка от общината по местожителство, с която да удостоверят освобождаването си от данък МПС пред техническата комисия на пункта за Годишен технически преглед.
 • Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС);
 • Клиенти на ДЗИ с Автоасистанс (с клубна карта към ГО) заплащат 14.50 лв. / с АГУ – 19.50 лв.
 • Клиенти на ЕВРОИНС:
– с Автоасистанс към застраховка Гражданска отговорност – 14.50 лв. / с АГУ – 19.50 лв.
– с валидна застраховка „Каско на МПС срещу Първи риск“ – 14.50 лв. / с АГУ – 19.50 лв.

*Горепосочените цени важат за всички пунктове на Съюза на българските автомобилисти. Всички останали цени за ГТП се определят самостоятелно от всеки пункт на СБА.

Забележка: Посочените документи са в съответствие с изискванията на Наредба № Н – 32 на Министерство на транспорта за извършване на годишни технически прегледи.
Членовете и абонатите на СБА ползват 20% намаление, а за тези със Сребърна “ПЛЮС”, Златна и Платинена карти е безплатен. За повече информация можете да се обръщате към центровете на СБА в цялата страна.

Офиси и технически центрове на СБА в страната:

(Visited 121 756 times, 21 visits today)